SH11-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H13,5511
C069
SH11
SE H13,5511
C069
SH11
SE H13,5511
C069
SH11
 


 


SE H18,5515
C086
SH11
SE H18,5515
C086
SH11
 


 


 


อังคาร SE H15,5513
C137
SH11
SE H15,5513
C137
SH11
SE H15,5513
C137
SH11
SE H15,5513
C137
SH11
 


SE H12,5512
C037
SH11
SE H12,5512
C037
SH11
SE H12,5512
C037
SH11
 


 


พุธ SE H19,5515
C062
SH11
SE H19,5515
C062
SH11
SE H19,5515
C062
SH11
 


 


SE H14,5511
C069
SH11
SE H14,5511
C069
SH11
SE H14,5511
C069
SH11
 


 


พฤหัสบดี SE H16,5514
C119
SH11
SE H16,5514
C119
SH11
SE H16,5514
C119
SH11
 


 


SE H17,9911
C020
SH11
SE H17,9911
C020
SH11
SE H17,9911
C020
SH11
 


 


ศุกร์ SE H11,7717
C032
SH11,SH12
SE H11,7717
C032
SH11,SH12
SE H11,7717
C032
SH11,SH12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE H18 วท 072018 โภชนาการ
SE H15 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE H12 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE H19 วท 072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE H14 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประวัน
SE H16 วท 071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE H17 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE H11 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
C032 ดร.ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102