SH21-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H25,5512
C031
SH21
SE H25,5512
C031
SH21
SE H27,5512
C086
SH21
SE H27,5512
C086
SH21
 


SE H20,5514
C053
SH21
SE H20,5514
C053
SH21
SE H20,5514
C053
SH21
 


 


อังคาร SE H26,5515
C062
SH21
SE H26,5515
C062
SH21
SE H26,5515
C062
SH21
 


 


SE H29,9911
C020
SH21
SE H29,9911
C020
SH21
SE H29,9911
C020
SH21
 


 


พุธ SE H24,5513
C144
SH21
SE H24,5513
C144
SH21
SE H23,5513
C086
SH21
SE H23,5513
C086
SH21
 


SE H22,6613
C086
SH21
SE H22,6613
C086
SH21
SE H22,6613
C086
SH21
 


 


พฤหัสบดี SE H21,5511
C069
SH21
SE H21,5511
C069
SH21
SE H21,5511
C069
SH21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H28,5515
C061
SH21
SE H28,5515
C061
SH21
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H25 วท 073007สุขภาพสิ่งแวดล้อม
SE H27 วท 072018 โภชนาการ
SE H20 ศท 031010 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H26 วท 072098 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE H29 วท 081258 แอโรบิกดานซ์
SE H24 วท 072114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
SE H23 วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค
SE H22 วท 081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE H21 ศท 092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE H28 วท 073123 การประเมินโครงการสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
5513 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201