SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
 


 


SE H38,9911
C020
SH31
SE H38,9911
C020
SH31
SE H38,9911
C020
SH31
 


 


อังคาร SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
 


SE H35,5514
C061
SH31
SE H35,5514
C061
SH31
 


 


 


พุธ SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
 


SE H36,5514
C031
SH31
SE H36,5514
C031
SH31
 


 


 


พฤหัสบดี SE H34,5512
C031
SH31
SE H34,5512
C031
SH31
SE H34,5512
C031
SH31
SE H34,5512
C031
SH31
 


SE H37,5513
C062
SH31
SE H37,5513
C062
SH31
SE H37,5513
C062
SH31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H32 ศท 031010 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H38 วท 081258 แอโรบิกดานซ์
SE H31 วท 073122 พฤติกรรมสุขภาพ
SE H35 วท 073123 การประเมินโครงการสุขภาพ
SE H33 วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น
SE H36 วท 073023 ทันตสุขภาพ
SE H34 วท 072135 สุขภาพองค์รวม
SE H37 วท 072044 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C040 ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
5514 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302