SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S15,6612
C068
SS12
SE S15,6612
C068
SS12
SE S14,6612
C062
SS12
SE S14,6612
C062
SS12
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S10,6612
C133
SS12
SE S10,6612
C133
SS12
SE S10,6612
C133
SS12
 


 


SE S11,6612
C052
SS12
SE S11,6612
C052
SS12
SE S11,6612
C052
SS12
 


 


พุธ SE S12,5512
C136
SS12
SE S12,5512
C136
SS12
SE S12,5512
C136
SS12
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S13,6613
C092
SS12
SE S13,6613
C092
SS12
SE S13,6613
C092
SS12
SE S13,6613
C092
SS12
 


SE S16,B112
C037
SS12
SE S16,B112
C037
SS12
SE S16,B112
C037
SS12
 


 


ศุกร์ SE S18,B119
C068
SS12
SE S18,B119
C068
SS12
SE S18,B119
C068
SS12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
SE S14 วท 081042 โภชนาการทางการกีฬา
SE S10 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE S11 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S12 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S13 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
SE S16 วท 081212 เทควันโด
SE S18 วท 081214 เทนนิส
====== อาจารย์ ======
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
B119 สนามเทนนิส
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102