SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S20,6613
C144
SS21
SE S20,6613
C144
SS21
SE S20,6613
C144
SS21
 


 


SE S23,5513
C139
SS21
SE S23,5513
C139
SS21
 


 


 


อังคาร SE S22,6617
C022,C139
SS21
SE S22,6617
C022,C139
SS21
SE S22,6617
C022,C139
SS21
 


 


SE S25,5511
C034
SS21
SE S25,5511
C034
SS21
SE S25,5511
C034
SS21
 


 


พุธ SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
 


 


SE S27,6614
C136
SS21
SE S27,6614
C136
SS21
 


 


พฤหัสบดี SE S26,B129
C047
SS21
SE S26,B129
C047
SS21
SE S26,B129
C047
SS21
 


 


SE S28,B117
C061
SS21
SE S28,B117
C061
SS21
SE S28,B117
C061
SS21
 


 


ศุกร์ SE S21,6613
C103
SS21
SE S21,6613
C103
SS21
SE S21,6613
C103
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S20 ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE S23 วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา
SE S22 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
SE S25 วท 083136 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S24 วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S27 วท 102002 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S26 วท 082141 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
SE S28 วท 082009 การนวดทางการกีฬา
SE S21 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
5511 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
B129 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก)
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201