SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S34,6613
C034
SS31
SE S34,6613
C034
SS31
SE S34,6613
C034
SS31
 


 


SE S35,B119
C068
SS31
SE S35,B119
C068
SS31
SE S35,B119
C068
SS31
 


 


พุธ SE S30,6613
C137
SS31
SE S30,6613
C137
SS31
SE S30,6613
C137
SS31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
 


SE S36,5511
C136
SS31,SS32
SE S36,5511
C136
SS31,SS32
SE S36,5511
C136
SS31,SS32
 


 


ศุกร์ SE S33,5512
C139
SS31
SE S33,5512
C139
SS31
SE S33,5512
C139
SS31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท 082013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
SE S34 วท 084134 การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
SE S35 วท 083215 การฝึกสอนและการจัดการกีฬาเทนนิส
SE S30 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S31 วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น
SE S36 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S33 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6613 ห้องเรียน
B119 สนามเทนนิส
6614 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302