SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
 


SE S32,B117
C061
SS32
SE S32,B117
C061
SS32
SE S32,B117
C061
SS32
 


 


อังคาร SE S35,B119
C068
SS32
SE S35,B119
C068
SS32
SE S35,B119
C068
SS32
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S33,6614
C139
SS32
SE S33,6614
C139
SS32
SE S33,6614
C139
SS32
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S30,6615
C137
SS32
SE S30,6615
C137
SS32
SE S30,6615
C137
SS32
 


 


SE S36,5511
C136
SS31,SS32
SE S36,5511
C136
SS31,SS32
SE S36,5511
C136
SS31,SS32
 


 


ศุกร์ SE S34,6614
C034
SS32
SE S34,6614
C034
SS32
SE S34,6614
C034
SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S31 วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น
SE S32 วท 082013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
SE S35 วท 083215 การฝึกสอนและการจัดการกีฬาเทนนิส
SE S33 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S30 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S36 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S34 วท 084134 การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
B119 สนามเทนนิส
6615 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301