ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข วันที่ 5/1/2559 )
==== นักศึกษา ====
P035-กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.1 P036-กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.2 P037-กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.3
P001-กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา S.1 P004-กศ042003 วิจัยทางการศึกษา S.1 P005-กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู S.1
P015-กศ082005 พลศึกษาพิเศษ S.1 AM11-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 AM12-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM21-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 AR11-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101 AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401 P342-พล 012029 พลศึกษาพิเศษ S.1
P336-พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา S.1 P337-พล 033147 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย S.1 P338-พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ S.1
P339-พล 043057 กลวิธีฯการจัดการกีฬาบาสเกตบอล S.1 P340-พล 043060 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล S.1 P341-พล 043065 กลวิธีฯการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ S.1
EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104 EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 EP44-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404 EP45-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 405
EP46-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 406 EP47-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407 EP48-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 408
PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 PH33-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 PH34-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
P014-พล012008 หลักสูตรพลศึกษา S.1 P016-พล013001 การจัดการแข่งขันกีฬา S.1 P018-พล013003 ทดสอบและการวัดผลพลศึกษา S.1
P026-พล031008 กีฬาลีลาศ S.1 0P28-พล031032 มวยไทย 1 P027-พล031044 ยิงปืน 1 S.1
P030-พล033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา S.1 0P35-พล033075 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย S.1 P031-พล033083/พล033155 กลวิธีฯการจัดการกีฬาว่ายน้ำ S.1
P083-พล041012 ฟุตซอล S.1 P029-พล042015 ฟุตบอล 2 P032-พล043025/พล04057 กลวิธีฯการจัดการกีฬาบาสเกตบอล S.1
P033-พล043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล S.1 P034-พล043029 กลวิธีฯ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล S.1 P010-วท071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 S.1
P006-วท071021 ยาและสารเสพติด S.1 P013-วท072013 การปฐมพยาบาล S.1 P017-วท072014 ปรัชญาสุขศึกษา S.1
P002-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บฯ S.1 P003-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บฯ S.2 P011-วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย S.1
P012-วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย S.2 P007-วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา S.1 P008-วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา S.2
P009-วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย S.1 PPPP-วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3 SS11-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102 SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201 SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302 SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401 SH11-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102 SH21-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 SH31-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
SH32-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302 SH41-วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 P020-ศท012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร S.1
P019-ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร S.1 P025-ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ S.1 P021-ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน S.1
P023-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน S.1 P024-ศท081001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน S.1 P022-ศท092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต S.1
EH41-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401

==== อาจารย์ ====
0000-อ.วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3 C001-ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ C005-ดร. สมชาย กุลโสภิต
C006-ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C018-อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล C019-อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร C020-ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง C024-อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ C025-ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ. วนิดา โนรา C032-ดร.ปนัดดา จีนประชา
C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C037-อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ C038-อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร C040-ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C041-อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล C042-อาจารย์อรรณพร สุริโย C043-อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ C045-อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C048-อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล C049-อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
C050-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ C052-อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล C053-อาจารย์กุลชาดา ศรีใส C054-อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์
C056-อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ C058-อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ C060-อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร C061-อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C062-อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ C069-อาจารย์อภิชาต โชติชื่น C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ C080-ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา C103-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C107-อาจารย์กษิรา กาเยาว์ C108-อาจารย์วรากร คำปลิว C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา C110-อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C111-อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C115-อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง C116-อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ C117-อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ C118-อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C119-ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี C121-อาจารย์ วสันต์ เต็งกวน C122-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C123-อาจารย์ กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ C126-อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร C127-อาจารย์สมชาย บุญลอย C128-อาจารย์ ธนเศรษฐ์ วงค์วัชรอำพน
C129-อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง C130-อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ C131-อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช C132-อาจารย์ พีรพงษ์ บุญศิริ
C133-อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ C134-อาจารย์ พงศกร สมมิตร C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย C136-อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137-อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ C138-อาจารย์ นุชนันท์ ขมินธกูล C139-อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย C140-อ.ประภาศิริ กลางพอน
C141-อ.ธันวา พิศดาร C142-อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ C143-อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ C144-อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C145-อ. การพัฒนาหลักสูตร C146-อ............................. รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0000-ห้องเรียนวิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3 0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน
2203-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 4410-ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
5511-ห้องเรียน 5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน
5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน
6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา) 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7712-ห้องเรียน 7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน
7716-ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ) 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน
8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน 8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน
8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ 9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
A301-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน
B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง B107-โรงยิมวอลเลย์บอล
B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด
B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส
B120-ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก) B121-โดมบาส1 B122-โดมบาส2 B123-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
B124-โรงยิมวอลเลย์บอล 3 (เทศบาล) B125-สนามตะกร้อ(ที่เดี่ยวกัน) B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล
B129-ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก) B188-โรงยิมมวย-1