รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข วันที่ 5/1/2559 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 อ.วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3 6 1.วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3 6 คาบ
2 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 3 1.พล042015 ฟุตบอล 2 S.1/พล043027 กลฯกีฬาฟุตบอล S.1 3 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
3 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ 16 1.กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร 12 คาบ
2.วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา 4 คาบ
4 ดร. สมชาย กุลโสภิต 8 1.พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 6 คาบ
2.พล013003 ทดสอบและการวัดผลพลศึกษา 2 คาบ
5 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ 14 1.พล 013023 วิธีการสอนพลศึกษา 1 8 คาบ
2.พล033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา 3 คาบ
3.พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา 3 คาบ
6 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ 21 1.พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 12 คาบ อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
2.พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 6 คาบ
3.พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 3 คาบ
7 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย 16 1.กศ 023013 การจัดการเรียนรู้ 16 คาบ
8 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร 15 1.กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร 8 คาบ
2.พล 071086 ทักษะการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 3 คาบ
3.กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร 4 คาบ
9 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู 15 1.วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 6 คาบ
2.วท 081258 แอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
3.วท 081258 แอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
4.พล031008 กีฬาลีลาศ 3 คาบ
10 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ 7 1.ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
2.กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 4 คาบ
11 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง 18 1.วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2 3 คาบ อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
2.สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3 คาบ อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
3.สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 12 คาบ
12 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ 3 1.นก 012009 นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน 3 คาบ
13 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย 8 1.วท 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 8 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
14 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน 12 1.พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 12 คาบ อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
15 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ 6 1.พล 012029 พลศึกษาพิเศษ 2 คาบ
2.กศ082005 พลศึกษาพิเศษ 4 คาบ
16 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ 15 1.พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 12 คาบ
2.พล 043065 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 3 คาบ
17 ผศ. วนิดา โนรา 8 1.วท 073007สุขภาพสิ่งแวดล้อม 2 คาบ
2.วท 073023 ทันตสุขภาพ 2 คาบ
3.วท 072135 สุขภาพองค์รวม 4 คาบ
18 ดร.ปนัดดา จีนประชา 14 1.มศ 051010 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 4 คาบ
2.มศ 052011 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 4 คาบ
3.ศท 022017 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
4.ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
19 อาจารย์ อรรถพร คำพวง 8 1.กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 8 คาบ
20 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด 12 1.พล 031019 เทนนิส 3 คาบ
2.วท 084134 การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย 6 คาบ
3.วท 083136 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 3 คาบ
21 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร 4 1.สข 011004 ยาและสารเสพติด 2 คาบ
2.วท071021 ยาและสารเสพติด 2 คาบ
22 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ 13 1.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ
2.วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 4 คาบ
3.วท 081212 เทควันโด 3 คาบ
23 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 15 1.บธ 001017 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 6 คาบ อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
2.บธ072038 การจัดการธุรกิจกีฬา 6 คาบ
3.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ
24 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร 15 1.พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1 9 คาบ
2.พล 012018 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2 3 คาบ
3.สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1 3 คาบ อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
25 ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ 13 1.บธ 004018 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3 คาบ
2.นก 003001 สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น 4 คาบ
4.ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
26 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 15 1.พล042015 ฟุตบอล 2 S.1/พล043027 กลฯกีฬาฟุตบอล S.1 3 คาบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
2.พล 041049 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 3 คาบ
3.พล042015 ฟุตบอล 2 3 คาบ
4.พล041012 ฟุตซอล 3 คาบ
5.พล 043060 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 3 คาบ
27 อาจารย์อรรณพร สุริโย 12 1.บธ 043007 การตลาดสำหรับนันทนาการ และ การท่องเทียว 3 คาบ
2.ทท 012012 การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.บธ 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 6 คาบ
28 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ 9 1.บธ 001017 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 6 คาบ อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
2.ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
29 อาจารย์ กมลา ชัยพร 6 1.พล 031022 เทเบิลแทนนิส 6 คาบ
30 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 20 1.พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา 6 คาบ
2.พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา 6 คาบ
3.พล013001 การจัดการแข่งขันกีฬา 2 คาบ
4.วท 082141 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 3 คาบ
5.พล043025 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 3 คาบ
31 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ 16 1.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 9 คาบ
2.สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2 คาบ
3.สข 012006 การควบคุมและการป้องกันโรค 2 คาบ
4.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ
32 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล 18 1.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 9 คาบ
2.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
3.ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
33 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส 18 1.ศท 031010 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว 3 คาบ
2.ศท 031010 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว 3 คาบ
3.พล 031134 ทักษะและการสอนแอโรบิกดานซ์ 12 คาบ
34 อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์ 3 1.พล031044 ยิงปืน 1 3 คาบ
35 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 9 1.พล031032 มวยไทย 1 /พล033075 กลฯ กีฬามวยไทย S.1 3 คาบ
2.พล031032 มวยไทย 1 3 คาบ
3.พล 033147 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 3 คาบ
36 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ 9 1.พล033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 3 คาบ
2.พล 031051 เรือพาย 3 คาบ
3.พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 3 คาบ
37 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร 3 1.นก 042001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
38 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ 16 1.วท 082013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก 6 คาบ
2.วท 073123 การประเมินโครงการสุขภาพ 2 คาบ
3.วท 082009 การนวดทางการกีฬา 3 คาบ
4.วท 073123 การประเมินโครงการสุขภาพ 2 คาบ
5.วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 คาบ
39 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 16 1.วท 081042 โภชนาการทางการกีฬา 4 คาบ
2.วท 072098 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
3.วท 072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว 6 คาบ
4.วท 072044 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 คาบ
40 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 22 1.กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู 12 คาบ
2.พล 064004 การสัมนาทางพลศึกษา 8 คาบ
3.กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู 2 คาบ
41 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ 15 1.พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1 12 คาบ
2.พล043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 3 คาบ
42 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล 12 1.สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 12 คาบ
43 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ 12 1.พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา 6 คาบ อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
2.พล 071088 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
44 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ 13 1.วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา 4 คาบ
2.วท 083215 การฝึกสอนและการจัดการกีฬาเทนนิส 6 คาบ
3.วท 081214 เทนนิส 3 คาบ
45 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น 19 1.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประวัน 6 คาบ
3.ศท 092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 คาบ
4.ศท081001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
46 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ 15 1.กศ 024018 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 12 คาบ
2.กศ042003 วิวิจัยทางการศึกษา 3 คาบ
47 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ 24 1.กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 16 คาบ
2.กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 4 คาบ
3.กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 4 คาบ
48 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ 13 1.นก 023006 นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 4 คาบ
2.นก 032003 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.นก 012005 การจัดการกีฬาทางนันทนาการ 3 คาบ
4.นก 032001 การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
49 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ 12 1.ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 6 คาบ
2.ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 6 คาบ
50 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล 15 1.วท 072018 โภชนาการ 2 คาบ
2.วท 072018 โภชนาการ 4 คาบ
3.วท 073122 พฤติกรรมสุขภาพ 4 คาบ
4.วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค 2 คาบ
5.วท 081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
51 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ 5 1.วท 073020 เพศศึกษา 2 คาบ
2.วท072013 การปฐมพยาบาล 3 คาบ
52 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น 20 1.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
3.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
4.ศท092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3 คาบ
53 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา 8 1.กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 8 คาบ
54 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 10 1.ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
2.ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
3.ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
55 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ 14 1.พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 6 คาบ
2.สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค 8 คาบ
56 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง 18 1.พล 041003 เซปักตะกร้อ 6 คาบ
2.พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 12 คาบ
57 อาจารย์วรากร คำปลิว 10 1.ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 4 คาบ
2.บธ 073045 ธุรกิจการบิน 3 คาบ อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
3.นก 012002 จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ 3 คาบ
58 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา 15 1.ทท 021003 มัคคุเทศก์ 8 คาบ
2.นก 032001 การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
3.ทท 023002 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว 4 คาบ
59 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 14 1.พล 041046 วอลเลย์บอล 6 คาบ
2.พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1 4 คาบ
3.วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 4 คาบ
60 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ 14 1.พล 041013 ฟุตบอล 6 คาบ อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
2.วท 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 8 คาบ ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
61 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ 25 1.พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน 8 คาบ
2.พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา 12 คาบ
3.พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา 3 คาบ
4.พล012008 หลักสูตรพลศึกษา 2 คาบ
62 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา 18 1.พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 12 คาบ
2.วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 6 คาบ
63 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล 18 1.พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 6 คาบ
2.พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 12 คาบ
64 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ 9 1.กศ 043004 วิจัยในชั้นเรียน 9 คาบ
65 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 12 1.กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ 8 คาบ
2.กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ 2 คาบ
3.วท072014 ปรัชญาสุขศึกษา 2 คาบ
66 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 12 1.วท 081262 แฮนด์บอล 3 คาบ
2.วท 071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 6 คาบ
3.วท071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 3 คาบ
67 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี 12 1.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 6 คาบ
2.ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
3.ศท 012010 วาทการ 3 คาบ
68 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ 14 1.พล 073039 จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 8 คาบ
2.วท 084011 การเป็นผู้ฝึกกีฬา 2 คาบ
3.บธ 113002 การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ 4 คาบ
69 อาจารย์สมชาย บุญลอย 15 1.กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา 3 คาบ
2.กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา 12 คาบ
70 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 6 1.พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา 6 คาบ ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
71 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ 12 1.พล 041013 ฟุตบอล 6 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
2.ทท 012002 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย 3 คาบ
3.บธ 073045 ธุรกิจการบิน 3 คาบ อาจารย์วรากร คำปลิว
72 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 12 1.ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 12 คาบ
73 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ 25 1.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 12 คาบ
2.ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 คาบ
3.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
4.ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
74 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ 22 1.วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น 8 คาบ
2.วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 คาบ
3.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
4.วท 102002 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ
5.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
75 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ 14 1.วท 021004 เคมีทั่วไป 8 คาบ
2.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
76 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย 14 1.วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา 2 คาบ
2.วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2 3 คาบ ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
3.สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3 คาบ ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
4.วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 6 คาบ
77 อ.ประภาศิริ กลางพอน 15 1.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 คาบ
2.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 คาบ
3.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
4.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 คาบ
78 อ.ธันวา พิศดาร 8 1.พล 031063 แอโรบิกดานซ์ 6 คาบ
2.พล 002019 ผู้นำออกกำลังกายและกีฬา 2 คาบ
79 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ 3 1.วท 081258 แอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
80 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ 14 1.พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 12 คาบ
2.วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 2 คาบ
81 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี 23 1.ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 คาบ
2.สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1 12 คาบ
3.พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1 3 คาบ
4.วท 072114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2 2 คาบ
5.พล 012018 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2 3 คาบ