2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P32,2201
C029
EP32
ED P32,2201
C029
EP32
 


 


 


อังคาร ED P31,2201
C047
EP33
ED P31,2201
C047
EP33
ED P32,2201
C029
EP33
ED P32,2201
C029
EP33
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,2201
C077
EP13
ED E47,2201
C158
PH41
ED E47,2201
C158
PH41
 


 


ED E44,2201
C118
PH41
ED E44,2201
C118
PH41
 


 


 


พฤหัสบดี ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED 000 HomeRoom
ED E47 สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
ED E44 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED P22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P13 กศ011014 : พื้นฐานการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C127 อ. สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102