5515-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
 


AR R21,5515
C120
AR21
AR R21,5515
C120
AR21
AR R21,5515
C120
AR21
 


 


อังคาร SE H36,5515
C062
SH31
SE H36,5515
C062
SH31
SE H36,5515
C062
SH31
 


 


SE H34,5515
C086
SH31
SE H34,5515
C086
SH31
 


 


 


พุธ SE 000,5515
C062
SH31
SE H35,5515
C086
SH31
SE H35,5515
C086
SH31
SE H35,5515
C086
SH31
 


AR R13,5515
C140
AR11,AR21
AR R13,5515
C140
AR11,AR21
AR R13,5515
C140
AR11,AR21
 


 


พฤหัสบดี SE H33,5515
C031
SH31
SE H33,5515
C031
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P10,5515
C157
EP11
ED P10,5515
C157
EP11
ED P10,5515
C157
EP11
ED P10,5515
C157
EP11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
AR R21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE H36 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
SE H34 วท074032 : การวัดและประเมินสุขภาพ
SE 000 HomeRoom
SE H35 วท073077 : ปฏิบัติการดูแลสุขภาพ 1
AR R13 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE H33 วท074029 : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SE H32 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ED P10 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101