6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
 


SE S22,6611
C163
SS21,SS22
SE S22,6611
C163
SS21,SS22
 


 


 


อังคาร SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
SE S13,6611
C137
SS11,SS12
 


SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
 


พุธ SE 000,6611
C136
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S28,6611
C136
SS21,SS22
SE S28,6611
C136
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S31,6611
C137
SS31,SS32
SE S31,6611
C137
SS31,SS32
SE S31,6611
C137
SS31,SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S12 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S22 ศท092008 : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SE S13 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE 000 HomeRoom
SE S28 วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S31 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302