6613-ห้องเรียน จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S27,6613
C034,C153
SS21
SE S27,6613
C034,C153
SS21
SE S27,6613
C034,C153
SS21
 


 


SE S18,6613
C112
SS12
SE S18,6613
C112
SS12
SE S18,6613
C112
SS12
 


 


อังคาร SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
 


SE S35,6613
C005,C142
SS31
SE S35,6613
C005,C142
SS31
SE S35,6613
C005,C142
SS31
 


 


พุธ SE 000,6613
C142
SS12
SE S14,6613
C069
SS12
SE S14,6613
C069
SS12
SE S14,6613
C069
SS12
SE S14,6613
C069
SS12
ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
 


พฤหัสบดี SE S36,6613
C142
SS31
SE S36,6613
C142
SS31
SE S36,6613
C142
SS31
 


 


SE S11,6613
C143
SS12
SE S11,6613
C143
SS12
SE S11,6613
C143
SS12
 


 


ศุกร์ ED P46,6613
C102
EP51
ED P46,6613
C102
EP51
ED P46,6613
C102
EP51
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S18 พล031319 : กรีฑา
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S35 วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
SE 000 HomeRoom
SE S14 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
SE S36 วท081216 : เทเบิลเทนนิส
SE S11 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED P46 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C037 ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403