6614-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6614
C005,C119
SS31
SE S34,6614
C005,C119
SS31
SE S34,6614
C005,C119
SS31
SE S34,6614
C005,C119
SS31
 


SE S34,6614
C005,C119
SS32
SE S34,6614
C005,C119
SS32
SE S34,6614
C005,C119
SS32
SE S34,6614
C005,C119
SS32
 


อังคาร SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
 


SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
 


พุธ SE 000,6614
C119
SS22
SE S27,6614
C034,C153
SS22
SE S27,6614
C034,C153
SS22
SE S27,6614
C034,C153
SS22
 


SE S24,6614
C143
SS21
SE S24,6614
C143
SS21
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S26,6614
C037,C141
SS21
SE S26,6614
C037,C141
SS21
SE S26,6614
C037,C141
SS21
 


 


ศุกร์ SE S21,6614
C164
SS21
SE S21,6614
C164
SS21
SE S21,6614
C164
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S32 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE 000 HomeRoom
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S24 วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา
SE S26 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE S21 ศท061007:วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C037 ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C164 อ. จริญญา ธรรมจี๋
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201