7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M14,7711
C137
AM11,AM12
AR M14,7711
C137
AM11,AM12
AR M14,7711
C137
AM11,AM12
AR M14,7711
C137
AM11,AM12
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R32,7711
C103
AR31
AR R32,7711
C103
AR31
AR R32,7711
C103
AR31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7711
C146
AM21
AR M23,7711
C137
AM21,AM22
AR M23,7711
C137
AM21,AM22
AR M23,7711
C137
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P14,7711
C064
EP13
ED P14,7711
C064
EP13
ED P14,7711
C064
EP13
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R15,7711
C136
AR11
AR R15,7711
C136
AR11
AR R15,7711
C136
AR11
AR R15,7711
C136
AR11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M14 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR R32 นก003001 : สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR M23 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P14 กศ052010 : จิตวิทยาสำหรับครู
AR R15 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101