7713-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7713
C140,C129
AM21
AR M22,7713
C140,C129
AM21
AR M22,7713
C140,C129
AM21
 


 


AR M22,7713
C140,C129
AM22
AR M22,7713
C140,C129
AM22
AR M22,7713
C140,C129
AM22
 


 


อังคาร AR M16,7713
C038
AM12
AR M16,7713
C038
AM12
AR M16,7713
C038
AM12
 


 


AR R24,7713
C162
AR21
AR R24,7713
C162
AR21
AR R24,7713
C162
AR21
 


 


พุธ AR 000,7713
C051
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR M16 บธ021004 : หลักการบัญชี
AR R24 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR M12 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R26 ทท013005 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
C129 อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101