7715-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR R17,7715
C108
AR11
AR R17,7715
C108
AR11
AR R17,7715
C108
AR11
AR R17,7715
C108
AR11
 


อังคาร AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
 


AR R34,7715
C109
AR31
AR R34,7715
C109
AR31
AR R34,7715
C109
AR31
AR R34,7715
C109
AR31
 


พุธ AR 000,7715
C109,C162
AR11
AR R14,7715
C162
AR11
AR R14,7715
C162
AR11
AR R14,7715
C162
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M26,7715
C146
AM21
AR M26,7715
C146
AM21
AR M26,7715
C146
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R17 มศ242002 : พลวัตรกลุ่มและการสร้างทีม
AR R27 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R34 ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR R14 สศ032012 : อาเซียนศึกษา
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR M26 พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา
====== อาจารย์ ======
C108 อ. วรากร คำปลิว
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201