7716-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R25,7716
C108
AR21
AR R25,7716
C108
AR21
AR R25,7716
C108
AR21
 


 


AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
 


อังคาร AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
 


AR M25,7716
C122
AM22
AR M25,7716
C122
AM22
AR M25,7716
C122
AM22
AR M25,7716
C122
AM22
 


พุธ AR 000,7716
C032,C130
AR31
AR R31,7716
C083
AR31
AR R31,7716
C083
AR31
AR R31,7716
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7716
C042
AM11
AR M15,7716
C042
AM11
AR M15,7716
C042
AM11
 


 


AR M15,7716
C042
AM12
AR M15,7716
C042
AM12
AR M15,7716
C042
AM12
 


 


ศุกร์ AR R33,7716
C083
AR31
AR R33,7716
C083
AR31
AR R33,7716
C083
AR31
AR R33,7716
C083
AR31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R25 บธ072044 : จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR M25 บธ073039 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR 000 HomeRoom
AR R31 นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M15 บธ041010 : หลักการตลาด
AR R33 นก023006 : นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
====== อาจารย์ ======
C108 อ. วรากร คำปลิว
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102