7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H11,7717
C032
SH11
SE H11,7717
C032
SH11
SE H11,7717
C032
SH11
SE H11,7717
C032
SH11
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H11,7717
C032
SH12
SE H11,7717
C032
SH12
SE H11,7717
C032
SH12
SE H11,7717
C032
SH12
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R28,7717
C032
AR21
AR R28,7717
C032
AR21
AR R28,7717
C032
AR21
AR R28,7717
C032
AR21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR R36 มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
AR R28 มศ051010 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
====== อาจารย์ ======
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201