8814-ห้องเรียน จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E12,8814
C052
PH12
ED E12,8814
C052
PH12
ED E12,8814
C052
PH12
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H21,8814
C051
SH21
SE H21,8814
C051
SH21
SE H21,8814
C051
SH21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,8814
C137
SH22
SE H21,8814
C051
SH22
SE H21,8814
C051
SH22
SE H21,8814
C051
SH22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R16,8814
C157
AR11
AR R16,8814
C157
AR11
AR R16,8814
C157
AR11
AR R16,8814
C157
AR11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E12 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE H21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE 000 HomeRoom
AR R16 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการท่องเที่ยวและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C052 อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101