8815-ห้องเรียน จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E20,8815
C051
PH21
ED E20,8815
C051
PH21
ED E20,8815
C051
PH21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R12,8815
C157
AR11
AR R12,8815
C157
AR11
AR R12,8815
C157
AR11
AR R12,8815
C157
AR11
 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,8815
C140
AM12
AR M17,8815
C112
AM12
AR M17,8815
C112
AM12
AR M17,8815
C112
AM12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P43,8815
C111
EP51
ED P43,8815
C111
EP51
ED P43,8815
C111
EP51
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E20 ศท012010 : วาทการ
AR R12 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 000 HomeRoom
AR M17 พล031319 : กรีฑา
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403