8816-ห้องเรียน จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,8816
C102
EP41
ED P46,8816
C102
EP41
ED P46,8816
C102
EP52
ED P46,8816
C102
EP52
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,8816
C127
EP41
ED P43,8816
C111
EP41
ED P43,8816
C111
EP41
ED P43,8816
C111
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED 000 HomeRoom
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404