8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
 


ED P24,8817
C021
EP22
ED P24,8817
C021
EP22
 


 


 


อังคาร ED P24,8817
C021
EP24
ED P24,8817
C021
EP24
 


 


 


ED P24,8817
C021
EP23
ED P24,8817
C021
EP23
 


 


 


พุธ ED 000,8817
C065
EP21
ED P24,8817
C021
EP21
ED P24,8817
C021
EP21
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E21,8817
C021
PH21
ED E21,8817
C021
PH21
ED E21,8817
C021
PH21
ED E21,8817
C021
PH21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED P24 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED 000 HomeRoom
ED E21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201