A102-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P32,A102
C029
EP34
ED P32,A102
C029
EP34
ED P31,A102
C047
EP34
ED P31,A102
C047
EP34
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,A102
C028
EP32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302