AM21-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7713
C140,C129
AM21
AR M22,7713
C140,C129
AM21
AR M22,7713
C140,C129
AM21
 


 


AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
AR M25,7716
C122
AM21
 


อังคาร AR M21,7714
C084
AM21
AR M21,7714
C084
AM21
AR M21,7714
C084
AM21
 


 


AR M27,B126
C111
AM21
AR M27,B126
C111
AM21
AR M27,B126
C111
AM21
 


 


พุธ AR 000,7711
C146
AM21
AR M23,7711
C137
AM21,AM22
AR M23,7711
C137
AM21,AM22
AR M23,7711
C137
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M26,7715
C146
AM21
AR M26,7715
C146
AM21
AR M26,7715
C146
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR M25 บธ073039 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR M21 ศท012010 : วาทการ
AR M27 พล041013 : ฟุตบอล
AR 000 HomeRoom
AR M23 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR M24 บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา
AR M26 พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา
====== อาจารย์ ======
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
C129 อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
C084 อ. ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7712 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202