AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R25,7716
C108
AR21
AR R25,7716
C108
AR21
AR R25,7716
C108
AR21
 


 


AR R21,5515
C120
AR21
AR R21,5515
C120
AR21
AR R21,5515
C120
AR21
 


 


อังคาร AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
 


AR R24,7713
C162
AR21
AR R24,7713
C162
AR21
AR R24,7713
C162
AR21
 


 


พุธ AR 000,7714
C157,C120
AR21
AR R23,7712
C136
AR21
AR R23,7712
C136
AR21
AR R23,7712
C136
AR21
 


AR R13,5515
C140
AR11,AR21
AR R13,5515
C140
AR11,AR21
AR R13,5515
C140
AR11,AR21
 


 


พฤหัสบดี AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R28,7717
C032
AR21
AR R28,7717
C032
AR21
AR R28,7717
C032
AR21
AR R28,7717
C032
AR21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R25 บธ072044 : จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR R21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
AR R27 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R24 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR R23 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR R13 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R26 ทท013005 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR R28 มศ051010 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
====== อาจารย์ ======
C108 อ. วรากร คำปลิว
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101