B111-โรงยิมยูโด จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P37,B111
C066
EP33
ED P37,B111
C066
EP33
ED P37,B111
C066
EP33
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P37,B111
C066
EP32
ED P37,B111
C066
EP32
ED P37,B111
C066
EP32
 


 


พฤหัสบดี ED P37,B111
C066
EP31
ED P37,B111
C066
EP31
ED P37,B111
C066
EP31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P37,B111
C066
EP34
ED P37,B111
C066
EP34
ED P37,B111
C066
EP34
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P37 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
====== อาจารย์ ======
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
B111 โรงยิมยูโด
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304