B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P17,B115
C160
EP12
ED P17,B115
C160
EP12
ED P17,B115
C160
EP12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E34,B115
C014
PH31
ED E34,B115
C014
PH31
ED E34,B115
C014
PH31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล031213 : ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED E34 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
====== อาจารย์ ======
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301