B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S33,B117
C061
SS32
SE S33,B117
C061
SS32
SE S33,B117
C061
SS32
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,B117
C034
SS31,SS32
SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE S17,B117
C061
SS11
SE S17,B117
C061
SS11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


SE S17,B117
C061
SS12
SE S17,B117
C061
SS12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S33 วท082013 : การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
SE 000 HomeRoom
SE S17 วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102