C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S23,6617
C022
SS22
SE S23,6617
C022
SS22
SE S23,6617
C022
SS22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6617
C022
SS21,EP51
SE S23,6617
C022
SS21
SE S23,6617
C022
SS21
SE S23,6617
C022
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE H15,6617
C022,C143
SS12
SE H15,6617
C022,C143
SS12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


SE S16,6617
C022,C143
SS11
SE S16,6617
C022,C143
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S23 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE 000 HomeRoom
SE H15 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S16 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101