C028-อ. เฉลียว เงาะหวาน จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P15,2205
C028
EP13
ED P15,2205
C028
EP13
ED P15,2205
C028
EP13
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P15,2205
C028
EP12
ED P15,2205
C028
EP12
ED P15,2205
C028
EP12
 


 


พุธ ED 000,A102
C028
EP32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P15,2205
C028
EP11
ED P15,2205
C028
EP11
ED P15,2205
C028
EP11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
A102 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101