C030-อ. เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P44,B105
C030
EP42
ED P44,B105
C030
EP42
ED P44,B105
C030
EP42
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P44,B105
C030
EP51
ED P44,B105
C030
EP51
ED P44,B105
C030
EP51
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,A201
C030
EP23
ED P44,B105
C030
EP52
ED P44,B105
C030
EP52
ED P44,B105
C030
EP52
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P44,B105
C030
EP41
ED P44,B105
C030
EP41
ED P44,B105
C030
EP41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401