C031-ผศ. วนิดา โนรา จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5514
C031
SH21
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H33,5515
C031
SH31
SE H33,5515
C031
SH31
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 000 HomeRoom
SE H33 วท074029 : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301