C037-ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
 


SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
 


พุธ  


 


 


 


 


SE S26,5514
C037,C141
SS22
SE S26,5514
C037,C141
SS22
SE S26,5514
C037,C141
SS22
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S26,6614
C037,C141
SS21
SE S26,6614
C037,C141
SS21
SE S26,6614
C037,C141
SS21
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S26 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ
C141 อ. ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202