C040-อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M13,7712
C040
AM11
AR M13,7712
C040
AM11
AR M13,7712
C040
AM11
 


 


AR M13,7712
C040
AM12
AR M13,7712
C040
AM12
AR M13,7712
C040
AM12
 


 


พุธ  


AR M31,6615
C040
AM31
AR M31,6615
C040
AM31
AR M31,6615
C040
AM31
 


AR M31,7712
C040
AM32
AR M31,7712
C040
AM32
AR M31,7712
C040
AM32
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
AR M13 สศ072007 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302