C047-อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P35,B121
C047
EP33
ED P35,B121
C047
EP33
ED P35,B121
C047
EP33
 


 


อังคาร ED P31,2201
C047
EP33
ED P31,2201
C047
EP33
ED P31,A102
C047
EP34
ED P31,A102
C047
EP34
 


ED P31,2202
C047
EP31
ED P31,2202
C047
EP31
 


 


 


พุธ  


ED P35,B121
C047
EP34
ED P35,B121
C047
EP34
ED P35,B121
C047
EP34
 


ED P35,B121
C047
EP31
ED P35,B121
C047
EP31
ED P35,B121
C047
EP31
 


 


พฤหัสบดี ED P35,B121
C047
EP32
ED P35,B121
C047
EP32
ED P35,B121
C047
EP32
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P31,A201
C047
EP32
ED P31,A201
C047
EP32
ED E32,2202
C047
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A102 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301