C051-อ. ตติยา   ศิริวรรณ์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E20,8815
C051
PH21
ED E20,8815
C051
PH21
ED E20,8815
C051
PH21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H21,8814
C051
SH21
SE H21,8814
C051
SH21
SE H21,8814
C051
SH21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7713
C051
AM11
SE H21,8814
C051
SH22
SE H21,8814
C051
SH22
SE H21,8814
C051
SH22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E20 ศท012010 : วาทการ
SE H21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
AR 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201