C056-อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P27,B108
C056
EP24
ED P27,B108
C056
EP24
ED P27,B108
C056
EP24
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M35,B108
C056
AM31
AR M35,B108
C056
AM31
AR M35,B108
C056
AM31
 


 


ED P27,B108
C056
EP21
ED P27,B108
C056
EP21
ED P27,B108
C056
EP21
 


 


พุธ ED 000,3302
C056
EP34
ED P27,B108
C056
EP22
ED P27,B108
C056
EP22
ED P27,B108
C056
EP22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M35,B108
C056
AM32
AR M35,B108
C056
AM32
AR M35,B108
C056
AM32
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P27,B108
C056
EP23
ED P27,B108
C056
EP23
ED P27,B108
C056
EP23
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
AR M35 พล031107 : มวยไทย
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203