C058-อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P45,B128
C058
EP51
ED P45,B128
C058
EP51
ED P45,B128
C058
EP51
 


 


AR M34,B128
C058
AM31
AR M34,B128
C058
AM31
AR M34,B128
C058
AM31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M34,B128
C058
AM32
AR M34,B128
C058
AM32
AR M34,B128
C058
AM32
 


 


พุธ  


ED P45,B128
C058
EP42
ED P45,B128
C058
EP42
ED P45,B128
C058
EP42
 


ED P45,B128
C058
EP52
ED P45,B128
C058
EP52
ED P45,B128
C058
EP52
 


 


พฤหัสบดี ED P45,B128
C058
EP41
ED P45,B128
C058
EP41
ED P45,B128
C058
EP41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P45 พล032128 : ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย
AR M34 พล031051 : เรือพาย
====== อาจารย์ ======
C058 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B128 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
====== นักศึกษา ======
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401