C061-อ. เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S33,B117
C061
SS32
SE S33,B117
C061
SS32
SE S33,B117
C061
SS32
 


 


SE H27,5513
C061
SH22
SE H27,5513
C061
SH22
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H27,5514
C061
SH21
SE H27,5514
C061
SH21
 


 


 


พุธ  


SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
SE S33,B117
C061
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H15,6617
C061
SH12
SE H15,6617
C061
SH12
SE S17,B117
C061
SS11
SE S17,B117
C061
SS11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H15,6617
C061
SH11
SE H15,6617
C061
SH11
SE S17,B117
C061
SS12
SE S17,B117
C061
SS12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S33 วท082013 : การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
SE H27 วท073123 : การประเมินโครงการสุขภาพ
SE H15 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S17 วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102