C064-อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P14,8811
C064
EP11,EP12
ED P14,8811
C064
EP11,EP12
ED P14,8811
C064
EP11,EP12
 


 


ED P23,8811
C064
EP23,EP24
ED P23,8811
C064
EP23,EP24
ED P23,8811
C064
EP23,EP24
 


 


อังคาร ED E14,9915
C064
PH11,PH12
ED E14,9915
C064
PH11,PH12
ED E14,9915
C064
PH11,PH12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,2204
C064
EP11
ED E23,8811
C064
PH21
ED E23,8811
C064
PH21
ED E23,8811
C064
PH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P14,7711
C064
EP13
ED P14,7711
C064
EP13
ED P14,7711
C064
EP13
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P14 กศ052010 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P23 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED E14 กศ052010 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED 000 HomeRoom
ED E23 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
2204 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202