C065-อ. ธนกร ปัญญาวงศ์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,8817
C065
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP23
ED P26,B122
C065,C110
EP23
ED P26,B122
C065,C110
EP23
 


ED P26,B122
C065,C110
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP22
ED P26,B122
C065,C110
EP22
ED P26,B122
C065,C110
EP22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP24
ED P26,B122
C065,C110
EP24
ED P26,B122
C065,C110
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 HomeRoom
ED P26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204