C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P34,9911
C067
EP34
ED P34,9911
C067
EP34
ED P34,9911
C067
EP34
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
 


 


พุธ  


ED P34,9911
C067
EP33
ED P34,9911
C067
EP33
ED P34,9911
C067
EP33
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P34,9911
C067
EP31
ED P34,9911
C067
EP31
ED P34,9911
C067
EP31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P34 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301