C103-อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
SE H31,5515
C040,C103
SH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R32,7711
C103
AR31
AR R32,7711
C103
AR31
AR R32,7711
C103
AR31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,6612
C103
AM32
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
AR R32 นก003001 : สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302