C105-อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
 


 


พุธ  


ED E37,2202
C105
PH31
ED E37,2202
C105
PH31
 


 


ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
 


 


พฤหัสบดี ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
 


 


ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED E37 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
====== อาจารย์ ======
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201