C109-อ. สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
AR R27,7715
C109
AR21
 


AR R34,7715
C109
AR31
AR R34,7715
C109
AR31
AR R34,7715
C109
AR31
AR R34,7715
C109
AR31
 


พุธ AR 000,7715
C109,C162
AR11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R27 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R34 ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR R26 ทท013005 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
C162 อ.กชพร เวชอุไร
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101