C111-อ. ธนัช นำบุญจิตต์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P43,8812
C111
EP52
ED P43,8812
C111
EP52
ED P43,8812
C111
EP52
 


 


AR M27,B126
C111
AM21
AR M27,B126
C111
AM21
AR M27,B126
C111
AM21
 


 


พุธ  


ED P43,8816
C111
EP41
ED P43,8816
C111
EP41
ED P43,8816
C111
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P43,8815
C111
EP51
ED P43,8815
C111
EP51
ED P43,8815
C111
EP51
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P43,6615
C111
EP42
ED P43,6615
C111
EP42
ED P43,6615
C111
EP42
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
AR M27 พล041013 : ฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
8816 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402