C112-อ. สรายุธ สมบูรณ์ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
 


SE S18,6613
C112
SS12
SE S18,6613
C112
SS12
SE S18,6613
C112
SS12
 


 


อังคาร ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
 


AR M17,B101
C112
AM11
AR M17,B101
C112
AM11
AR M17,B101
C112
AM11
 


 


พุธ ED 000,8811
C112
PH21
AR M17,8815
C112
AM12
AR M17,8815
C112
AM12
AR M17,8815
C112
AM12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
 


SE S18,6612
C112
SS11
SE S18,6612
C112
SS11
SE S18,6612
C112
SS11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
SE S18 พล031319 : กรีฑา
ED E30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
AR M17 พล031319 : กรีฑา
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
B101 สนามกรีฑา
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101