C114-อ. เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,2203
C114
EP22
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E38,B121
C114
PH31
ED E38,B121
C114
PH31
ED E38,B121
C114
PH31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 HomeRoom
ED E38 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C114 อ. เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301