C116-อ. อนุชา   กิติชัยชาญ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,2205
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E46,A201
C116
PH41
ED E46,A201
C116
PH41
ED E46,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E45 สข013011 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 000 HomeRoom
ED E46 สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401